SĄDECKIE WODOCIĄGI
Spółka z o. o.
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.Seminaria w Krakowie


 
Organizatorami seminariów szkoleniowych są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

2019.05.06 "Parametry Pracy sieci ciepłowniczych - sieci ciepownicze tradycyjne"
2019.04.04 "Radon - naturalny gaz promieniotwórczy i jego wpływ na jakość powietrza wewnętrznego"
2019.03.28 "Instalacje Sanitarne i Technika Grzewcza"
   
2018.10.30 "Skutki zmian w Prawie Wodnym dla Przedsiębiorstw Wodociagowo-Kanalizacyjnych"
2018.06.26 "Technologia membranowa w oczyszczalni ścieków"
2018.06.13 "Biurowiec oczami branży wod-kan oraz Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc związana z prawidłową oceną działania kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej"
2018.05.30 "Nowe przepisy dotyczące nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia"
2018.05.17 "Szanse i zagrożenia związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków"
2018.05.09 "Energetyczne korzystanie z wód płynących - teoria, praktyka i potencjał rzeczywisty"
2018.04.26 "Rodzaje sieci ciepłowniczych"
2018.04.18 "Przepływy gwarantowane a zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych w pozwoleniach wodnoprawnych"
2018.03.20 "Innowacyjność w branży - monitoring dachów"
2018.03.06 "Kształki i aramtura z żeliwa sferoidalnego do wody i gazu oraz hydranty Firmy Düker GmbH"
2018.02.14 "Separatory tłuszczu wewnątrz bydynku - sposoby doboru i produkty - warsztaty"
2018.02.06 "Uniwersalny system połączeń, systemy naprawcze, opaski do nawiercania pod ciśnieniem" oraz "Rury żeliwne Duktus"
2018.01.18 "Układ sieci ciepłowniczych - terminologia - stosowanie"
   
2017.12.14 "Analiza przepustowości hydraulicznej kanalizacj deszczowej dla różnych scenariuszy opadu"
2017.12.06 "Zagrożenia mikroiologiczne związane z wodą przeznaczoną do spożycia"
2017.11.13 "Zastosowanie technologii Primus Line do renowacji gazociągu DN 250 stal pod dnem rzeki Wisły w Krakowie jako przykład likwidacji nieszczelności gazociągu magistralnego"
2017.10.25 "Jak prawidłowo zabezpieczyć budynek przed przepływem zwrotnym - dobór urządzeń na przykładach projektowych - rozwiązania standardowe oraz indywidualna konfiguracja urządzeń - warsztaty"
2017.10.11 "Małe systemy oczyszczania ścieków bytowych na terenach rozproszonych"
2017.10.05 "Smart City"
2017.09.14
"Uruchomienie sieci ciepłowniczej"
2017.05.16 "Optymalizacja nawadniania ujęcia infiltracyjnego w Starym Sączu"
2017.04.11 "Dobre praktyki eksploatacyjne na sieci wodociągowej na przykłądzie AQUA S.A w Bielsku-Białej"
2017.04.03 "Innowacyjne rozwiązania w gospodarce osadowej"
2017.03.29 "Rury osłonowe dla energetyki, telekomunikacji i budownictwa"
2017.03.28 "Skuteczna izolacja i bezpieczeństwo pracy"
2017.03.23 "Pomiary w instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia z wykorzystaniem aparatury firmy SONEL S.A."
2017.03.14 "Wybrane elementy błękitno-zielonej infrastruktury na przykładzie Krakowa - stan obecny i planowane inwestycje"
2017.03.09 "Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych - warsztaty z wykorzystaniem programu TelSat firmy TELKOM-TELMOR"
2017.03.01 "Planowane kierunki zagospodarowania zbiornika Dobczyckiego"
2017.02.21 "Badanie szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej"
2017.02.15 "Korzyści wynikające ze stosowanie systemów zdalnego odczytu"
2017.02.07 "Innowacyjne metody diagnostyki sieci wodociągowej"
2017.01.30 "Mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia - wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego"
2017.01.17 "Sieć ciepłownicza preizolowana - mufowanie"
2017.01.10 "Zastosowanie turbiny do regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej na rurociągu tranzytowym"
   
2016.12.19 "Geberit Pluvia system podciśnieniowego odwadniania dachu" "Geberit Mapress system zaciskowy rur metaowych i jego zastosowania"
2016.12.16 "Seminarium szkoleniowe połączone ze zwiedzaniem Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie"
2016.12.13 "Ocena wpływu klasy metrologicznej wodomierzy na dokładność opomiarowania sprzedaży wody"
2016.12.07 "Hybrydowa przepopmownia ścieków. Skuteczne sposoby zabezpieczenia budynku przed zalaniem" "Separowanie ścieków tłuszczowych w obiektach wysokościowych, pensjonatach górskich, w obiektach bez możliwości ingerencji służb asenizacyjnych bezpośrednio przy urządzeniu"
2016.12.01 "Technologia eksploatacji terminali rozładunkowych LNG"
2016.11.24 "Analiza działania oczyszczalni ściekó w Nowym Sączu w latach 2008-2016"
2016.11.09 "Seminarium szkoleniowe połączone ze zwiedzaniem Zakładu Uzdatniania Wody "Dłubnia"
2016.11.08 "Wskazówki do poprawnego projektowania przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne firmy KSB. Tłocznie ściekó KSB Sewasytem - zastosowanie, dobór, doświadeczenia eksploatacyjne"
2016.10.13 "Wybrane aspekty gospodarki wodno-ściekowej na tle odrębności kulturowej"
2016.10.04 "Zasady prawidłowego doboru urządzeń stosowanych w kanalizacji deszczowej i sanitarnej w oparciu o produkty firmy Ecol-Unicon"
2016.09.21 "160 lat Gazownictwa w Krakowie - historia i teraźniejszość"
2016.09.15 "Ewolucja procesu odczytu wodomierzy na podstawie doświadczeń w Krakowie"
2016.06.14 "Przyłączenie odbiorcy do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej"
2016.06.08 "Metody dezynfekcji wody, ich wady i zalety"
2016.06.01 "Wdrażanie nowych technologii w MPWiK S.A. w Krakowie na przykładzie modernizacji ZUW Dłubnia"
2016.04.28 "Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A"
2016.04.20 "Zastowosanie elementów z topionego bazaltu w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie wybranów budów" "Innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury podziwmnej z betonu i żelbetu"
2016.04.12 „Projektowanie systemów zbiorników retencyjnych i rozsączających w technologii Rausikko BOX firmy Rehau''
2016.03.24 "Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym"
2016.03.16 "Ciśnieniowy transport ścieków - tłoczenie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce"
2016.03.10 "Skala zagrożenia bakteriami Legionella w wybranych krajach Europy"
2016.02.25 "Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji"
2016.02.09 "Neutralizacja odorów i substancji toksycznych z zanieczyszczonego powietrza w sieciach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych - rozwiązania pasywne i aktywne"
2016.01.28 "Przygotowanie sieci ciepłowniczej do uruchomienia"
2016.01.20 "Wermikompostowanie - sposobem na unieszkodliwienie osadów ściekowych"
2016.01.12 "Nowoczesne metody dezynfekcji wody w wodociągach krakowskich"
   
2015.11.24 "Zarządzanie korozją sieci magistralnych miasta Krakowa Aglomeracji Miejskiej"
2015.11.17 "Wykrywanie objętości zbiorników retencyjnych w programie SWMM"
2015.11.10 "Zastosowanie metod numerycznych w kanalizacji"
2015.11.05 "Sieci cieplne preizolowane - instalacja alarmowa"
2015.10.20 "Systemy kanalizacji wysokoodpornej z polipropylenu jako alternatywa w kanalizacji dla materiałów tradycyjnych"
2015.10.13 "Gospodarka energią w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu"
2015.10.07 "Wyznaczanie szerokości pasów technologicznych dla celów służebności przesyłu w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie"
2015.09.29 "Pokaz pracy urządzeń przeciwzalewowych firmy Keesel, praktyczne rozwiązania - pokaz na platformie wystawowej"
2015.09.22 "Nowczesne metody dezynfekcji wody w wodociągach Krakowskich"
2015.09.16 "Technologie bezwykopowe w wodociągach - doświadczenia praktyczne"
2015.09.09 "Gospodarka ściekami i odpadami dowożonymi na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu"
2015.07.01 "Zastosowanie żeliwa sferidalnego do produkcji obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wielkogabarytowych"
2015.06.30 "Przydowomowe oczyszczalnie ścieków - zalety i wady stosowanych rozwiązań"
2015.05.07 "Spalarnia jako nowczesny element systemu gospodarki odpadami - Energia z odpadów "
2015.03.16 "Wentylacja strumieniowa garaży"
2015.02.19 "Systemy wczesnego ostrzegasnia o zagrożeniach dla jakości wody w wodociągach Krakowskich"
2015.02.11 "Przyczyny i zapobieganie uciążliwości zapachowej w otoczeniu przepompowni i studni rozprężnych"
 
 
PZITS // Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. *copyright © 2008
Projekt i wykonanie: chariot.pl
PZITS O. Kraków - koło nr 15 przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu.